CDD

Mitsubishi Tronton

CDE

FJ 2523

Hino Tronton

Truck Gandeng